โครงการคณะผู้แทนการค้าธุรกิจบริการการศึกษานานาชาติเยือนประเทศเวียดนาม
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
คณะผู้แทนการค้าไทยเยือนต่างประเทศ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
HO CHI MINH
เวียดนาม
12 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567
2 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
15 ราย
นำคณะผู้แทนการค้าร่วมกิจกรรม ได้แก่
1. กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ Business Matching
2. กิจกรรม Study In Thailand Expo
3. กิจกรรมเข้าพบหน่วยงาน/สมาคม และสำรวจสถานศึกษาในนครโฮจิมินห์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ
2. Company Profile
3. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
4. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
1. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
ใบสมัครเข้าร่วม Education เวียดนาม 67.pdf
ข้อมูลโครงการ Education เวียดนาม 2024.pdf
กำหนดการเดินทาง Education.pdf
คู่มือการสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
HO CHI MINH ,Hanoi ,เวียดนาม
กรณีที่มีผู้สมัครเกิน 15 ราย กรมขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการฯ แบบ (First first come first serve) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนเท่านั้น
งานบริการการค้า
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
นางสาวพภัสสรณ์ สุทธิจารจิตร์
นางสาวชนากานต์ โกมาสังข์
025078424
-
ย้อนกลับ