โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 6 : ตลาดญี่ปุ่น)
30 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 300 ราย
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
30 สิงหาคม 2565 - 30 สิงหาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
29 เมษายน 2565 - 29 สิงหาคม 2565
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
300
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom)
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การพัฒนาสินค้าเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ภายใต้โครงการพัฒนา SMEs ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 6 : ตลาดญี่ปุ่น)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : - เพื่อเสริมสร้างความรู้ โอกาสทางการตลาด และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในต่างประเทศได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้อควรระวังจากคู่ค้า การรู้เท่าทันลูกค้าต่างประเทศ พร้อมแนวทางป้องกัน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการนำมาปรับการส่งออกสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ ในด้านปัญหา อุปสรรคทางการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคการค้าใหม่ เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้า และความต้องการสินค้าของแตละตลาเป้าหมาย ที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

รายละเอียดวิชา : จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ (ผ่านระบบZoom)
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ตลาดญี่ปุ่น)
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 30/08/2022 เวลา 09:00 น. ถึง 30/08/2022 เวลา 15:00 น. ห้อง : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 (อาคารริมน้ำ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สถานที่จัดกิจกรรม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( กระทรวงพาณิชย์ )
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
-
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
1169 กด 1
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ย้อนกลับ