FOODEX JAPAN 2022
8 มีนาคม 2565 - 11 มีนาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นงานที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยและนิทรรศการพิเศษ Mirror & Mirror พร้อมพื้นที่เจรจาธุรกิจทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 มีนาคม 2565 - 11 มีนาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
3 ธันวาคม 2564 - 29 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :
Makuhari Messe ,Chiba ,JAPAN
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
35000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเป็นงานที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดครั้งแรกในปี 1976 จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ได้ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานเป็นการจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทยและนิทรรศการพิเศษ Mirror & Mirror พร้อมพื้นที่เจรจาธุรกิจทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวจิดาภา สิงวิรัช
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8354
เอกสารประกอบกิจกรรม :
2. Company Profile.pdf
3. The Export Certificate.pdf
4. Introduction.pdf
5. Rule_Regulations.pdf
6. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ.pdf
7. ข้อปฏิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
8. คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าต่างประเทศ.pdf
10. คู่มือการลืมรหัสผ่านหรือกำหนดรหัสผ่านใหม่.pdf
หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Foodex Japan 2022.pdf
Application Form_Foodex Japan 2022.pdf
Fact Sheet.pdf
หมายเหตุ :
*** เอกสารทุกฉบับจะต้องมีลายเซ็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท และตราประทับของบริษัท จึงจะถือว่าเป็นเอกสารที่สมบูรณ์ ***

ย้อนกลับ