Sial 2022
15 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 70 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก งานจัดขึ้นทุก 2 ปี เป็นงานแสดงสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของฝรั่งเศส จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1964

กรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในลักษณะของการจัดทำคูหานิทรรศการพิเศษภายในพื้นที่การจัดงาน มีการส่งสินค้าตัวอย่างไปจัดแสดงภายในงาน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ Mirror & Mirror โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปในพื้นที่การจัดแสดงสินค้า

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรมฯ อาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการและมีความพร้อม สามารถเดินทางไปประจำที่คูหา ณ พื้นที่จัดแสดงสินค้าจริงที่ประเทศฝรั่งเศสได้ (แต่อาจมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ เช่น พื้นที่จัดแสดงของแต่ละบริษัทอาจจะเล็กลง ไม่คล่องตัวเหมือนในทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้วางแผนไว้แต่เดิม)
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
15 ตุลาคม 2565 - 19 ตุลาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
8 เมษายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
Paris-Nord Villepinte Exhibition Hall ,Paris ,ฝรั่งเศส
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
70 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีชื่อเสียงและใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก งานจัดขึ้นทุก 2 ปี เป็นงานแสดงสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของฝรั่งเศส จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 1964

กรมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ในลักษณะของการจัดทำคูหานิทรรศการพิเศษภายในพื้นที่การจัดงาน มีการส่งสินค้าตัวอย่างไปจัดแสดงภายในงาน ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจออนไลน์ Mirror & Mirror โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทางไปในพื้นที่การจัดแสดงสินค้า

ทั้งนี้ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น กรมฯ อาจพิจารณาอนุญาตให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการและมีความพร้อม สามารถเดินทางไปประจำที่คูหา ณ พื้นที่จัดแสดงสินค้าจริงที่ประเทศฝรั่งเศสได้ (แต่อาจมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ เช่น พื้นที่จัดแสดงของแต่ละบริษัทอาจจะเล็กลง ไม่คล่องตัวเหมือนในทุกครั้งที่ผ่านมา เนื่องจากมีการออกแบบเพื่อให้เหมาะสมกับการเข้าร่วมงานในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้วางแผนไว้แต่เดิม)
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายดิศรณ์ ง้วนพันธ์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078358
เอกสารประกอบกิจกรรม :
Application Form_Sial 2022.pdf
Introduction.pdf
Company Profile.pdf
Rule_regulations.pdf
The Export Certificate.pdf
ข้อปฏิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ.pdf
คู่มือการลืมรหัสผ่านหรือกำหนดรหัสผ่านใหม่.pdf
ใบสรุป ภพ. 30.pdf
Fact Sheet SIAL 2022.pdf
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า SIAL 2022.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile
4. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภพ. 20
6. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. หนังสือจดทะเบียนการค้า
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ถ้ามี)
4. สำเนางบการเงิน (เฉพาะงบกำไรขาดทุน) 3 ปีย้อนหลัง
5. สำเนางบการเงิน (เฉพาะงบกำไรขาดทุน) ที่มีการแยกรายได้จากการส่งออก ย้อนหลัง 1 ปี
6. แบบฟอร์ม The Export Certificate ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกรอกข้อมูลและลงนาม
หมายเหตุ :
*** รับสมัครเฉพาะบริษัทที่เป็นสมาชิกกรมประเภท EL, P-EL, TDC และ P-TDC เท่านั้น ***

*** หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานระบบ หรือ เข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากลืม Username / Password / อัพโหลดเอกสารไม่ได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ดูและระบบที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2507 8175 (คุณรุ่งรัตน์) ***

** สอบถามข้อมูลโครงการ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2507 8358 **

* กรุณาศึกษารายละเอียดการสมัครจาก คู่มือการใช้งาน (สำหรับผู้ประกอบการ) *

ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม