โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ครั้งที่ 1 (ระยะที่ 1)
24 พฤษภาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2565
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 150 ราย
ระยะที่ 1 : พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 ราย ประกอบด้วย
1) การเสวนาหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวอย่างไรสู่ความสำเร็จ” หัวข้อ “การค้าออนไลน์ยุค New Normal” และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับรายละเอียด หลักสูตร และกำหนดการต่างๆ ของโครงการ
2) การเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการส่งออก การวางแผนการตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์ การสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกและการออกไปดำเนินธุรกิจการค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
ระยะที่ 2 : กิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลา 3 วัน) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและ การบริหารแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศเป้าหมาย
2) กิจกรรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างจุดเด่นของแบรนด์ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานเพื่อการตลาด
ระยะที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ (ระยะเวลา 3 วัน)จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย ประกอบด้วย
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายธุรกิจด้วยรูปแบบออนไลน์ กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (BRAND) เทคนิคการตั้งราคาสินค้าในแต่ละประเทศ รวมถึงแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้
2) ผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมแล้ว โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับตลาดสากล
3) การคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในอนาคต
4) จัดกิจกรรมประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ระยะที่ 4 : พิธีปิดโครงการ และการเสวนาสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ระยะเวลา 1 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย
1) กิจกรรมเสวนาวิเคราะห์แผนการตลาดระหว่างประเทศ
2) จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน/นำเสนอข้อคิดเห็น เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนำเสนอขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
3) จัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้าของผู้ประกอบการในรูปแบบนิทรรศการ
4) ส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าที่ได้รับการพัฒนาต่างๆ ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) หลังเสร็จสิ้นโครงการ
5) พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรม ให้ความรู้ในโครงการ พร้อมมอบโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
24 พฤษภาคม 2565 - 24 พฤษภาคม 2565
วันที่รับสมัคร :
3 พฤษภาคม 2565 - 23 พฤษภาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
150 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ระยะที่ 1 : พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 ราย ประกอบด้วย
1) การเสวนาหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวอย่างไรสู่ความสำเร็จ” หัวข้อ “การค้าออนไลน์ยุค New Normal” และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับรายละเอียด หลักสูตร และกำหนดการต่างๆ ของโครงการ
2) การเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการส่งออก การวางแผนการตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์ การสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกและการออกไปดำเนินธุรกิจการค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
ระยะที่ 2 : กิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลา 3 วัน) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและ การบริหารแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศเป้าหมาย
2) กิจกรรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างจุดเด่นของแบรนด์ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานเพื่อการตลาด
ระยะที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ (ระยะเวลา 3 วัน)จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย ประกอบด้วย
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายธุรกิจด้วยรูปแบบออนไลน์ กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (BRAND) เทคนิคการตั้งราคาสินค้าในแต่ละประเทศ รวมถึงแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้
2) ผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมแล้ว โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับตลาดสากล
3) การคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในอนาคต
4) จัดกิจกรรมประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ระยะที่ 4 : พิธีปิดโครงการ และการเสวนาสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ระยะเวลา 1 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย
1) กิจกรรมเสวนาวิเคราะห์แผนการตลาดระหว่างประเทศ
2) จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน/นำเสนอข้อคิดเห็น เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนำเสนอขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
3) จัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้าของผู้ประกอบการในรูปแบบนิทรรศการ
4) ส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าที่ได้รับการพัฒนาต่างๆ ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) หลังเสร็จสิ้นโครงการ
5) พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรม ให้ความรู้ในโครงการ พร้อมมอบโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการสร้าง SMEsไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1 (ระยะ 1)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้กำหนดจัด “โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่สากล (ต้นกล้า ทู โกล)” ประจำปี 2565 ภายใต้หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาวิชาด้านทฤษฎีเชิงวิเคราะห์พร้อมการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจ SMEs รายใหม่ในระดับภูมิภาค ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านบริหารจัดการธุรกิจการค้าและการตลาดระหว่างประเทศ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ในเชิงผลผลิตของโครงการด้านการสร้างเสริมแนวคิดเชิงนวัตกรรมทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า/บริการ ความรู้ และความสามารถ รวมถึงทักษะที่เหมาะสมในการกำหนด/จัดทำและบริหารจัดการแผนธุรกิจของตนเองให้มี ความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างประเทศ และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
รายละเอียดวิชา : ระยะที่ 1 : พิธีเปิดโครงการและกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ (ระยะเวลา 1 วัน) โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 300 ราย ประกอบด้วย
1) การเสวนาหัวข้อ “การสร้างแรงบันดาลใจ ก้าวอย่างไรสู่ความสำเร็จ” หัวข้อ “การค้าออนไลน์ยุค New Normal” และสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs เกี่ยวกับรายละเอียด หลักสูตร และกำหนดการต่างๆ ของโครงการ
2) การเสวนาเพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับความรู้พื้นฐานการส่งออก การวางแผนการตลาดธุรกิจ การวิเคราะห์ การสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์/สินค้า โดยมีเป้าหมายเพื่อการส่งออกและการออกไปดำเนินธุรกิจการค้าในต่างประเทศให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการ
ระยะที่ 2 : กิจกรรมการจัดทำแผนธุรกิจและการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์ (ระยะเวลา 3 วัน) โดยคัดเลือกผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล และมีศักยภาพในการพัฒนาสินค้า/ผลิตภัณฑ์ สู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมให้แก่ผลิตภัณฑ์ การวางแผนและ การบริหารแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และช่องทางการจัดจำหน่าย และการออกแบบช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ออนไลน์ให้สอดคล้องกับตลาดในประเทศเป้าหมาย
2) กิจกรรมการสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล การสร้างจุดเด่นของแบรนด์ การสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และอื่นๆ เพื่อนำไปใช้ใน การดำเนินงานเพื่อการตลาด
ระยะที่ 3 : กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์ (ระยะเวลา 3 วัน)จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย ประกอบด้วย
1) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการขยายธุรกิจด้วยรูปแบบออนไลน์ กลยุทธ์การสร้างตราสินค้า (BRAND) เทคนิคการตั้งราคาสินค้าในแต่ละประเทศ รวมถึงแนวทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (PACKAGING) เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาและ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีความเป็นสากล สามารถสร้างโอกาสในการส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเป้าหมายได้
2) ผู้เชี่ยวชาญหรือนักออกแบบที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ มาพัฒนาบรรจุภัณฑ์แก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนานวัตกรรมแล้ว โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปแบบสอดคล้องกับตลาดสากล
3) การคิดและออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อให้สามารถต่อยอดเชิงพาณิชย์ ในอนาคต
4) จัดกิจกรรมประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์
ระยะที่ 4 : พิธีปิดโครงการ และการเสวนาสร้างเครือข่ายธุรกิจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ระยะเวลา 1 วัน) จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 50 ราย
1) กิจกรรมเสวนาวิเคราะห์แผนการตลาดระหว่างประเทศ
2) จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษา ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน/นำเสนอข้อคิดเห็น เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ทางการค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ ในการนำเสนอขายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของตนเอง ต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลาย
3) จัดแสดงผลิตภัณฑ์/สินค้าของผู้ประกอบการในรูปแบบนิทรรศการ
4) ส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าที่ได้รับการพัฒนาต่างๆ ให้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Pro-active Program) หลังเสร็จสิ้นโครงการ
5) พิธีปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการฝึกอบรม ให้ความรู้ในโครงการ พร้อมมอบโล่รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดการเขียนแผนธุรกิจและการออกแบบบรรจุภัณฑ์

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 24/05/2022 เวลา 08:30 น. ถึง 24/05/2022 เวลา 16:30 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 1-2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078146
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ