China International Import Expo 2022 (CIIE 2022)
5 พฤศจิกายน 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 15 ราย
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 พฤศจิกายน 2565 - 10 พฤศจิกายน 2565
วันที่รับสมัคร :
11 พฤษภาคม 2565 - 12 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
National Exhibition and Convention Center (Shanghai) ,Shanghai ,จีน
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. Food & Beverages
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
15 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้านานาชาติเพื่อการเจรจาทางการค้า
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำเข้าตามนโยบายการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน และเป็นเวทีความร่วมมือ
ด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนและประเทศต่าง ๆ ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจโลก
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาววรางคณา ณ นคร
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8230 หรืออีเมล์ ditp.ciie@gmail.com
เอกสารประกอบกิจกรรม :
0.หนังสือเชิญ ผปก. สมัครเข้าร่วมงาน CIIE 2022.pdf
1. ข้อมูลเปิดรับสมัครเข้าร่วมงานฯ CIIE 2022.pdf
2. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์ฯ.pdf
3. ใบสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้า CIIE 2022.pdf
4. COMPANY PROFILE (แบบฟอร์มกรมฯ).pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile
4. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
5. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
7. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ถ้ามี)

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม