โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก ในงาน Maison & Objet 2022 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
8 กันยายน 2565 - 12 กันยายน 2565
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 27 ราย
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers Room/Talent Thai Promotion) ในงาน Maison & Objet 2022 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนักออกแบบ สินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับโอกาสในการเจรจาการค้าในเวทีการค้าในระดับสากล มุ่งหวังผลักดันให้สินค้าแนวสร้างสรรค์ของไทยได้รับการยอมรับสามารถส่งอิทธิพลต่อความต้องการของตลาดโลก สามารถส่งออกสินค้าช่วยสร้างรายได้มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

โปรดกรอกข้อมูลส่วนรายละเอียดสินค้า ตามลิงค์ >> https://forms.gle/S21vYXFs4aj8eG439
*** จำเป็นมีผลต่อการพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ (ระบุเลขนิติบุคคล 13 หลัก)
(2) เป็นแบรนด์นักออกแบบ ในกลุ่มสินค้า Home & Accessories ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ของตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์
(3) คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุประสงค์ของโครงการเคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers’ Room/Talent Thai Promotion) (ระบุปีที่เข้าร่วม)
(4) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกไปจัดแสดงผลงานในต่างประเทศ ได้รับการเผยแพร่ผลงานในสื่อด้านการออกแบบในต่างประเทศ เป็นต้น (แนบเอกสารประกอบ)
(5) มีประสบการณ์ส่งออก (ระบุชื่อลูกค้า ประเทศ)
(6) มีทีมงานที่มีศักยภาพในการออกแบบหรือทำงานร่วมกับลูกค้าชาวต่างชาติสามารถออกแบบและผลิตสินค้ารองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจากต่างประเทศได้
(7) มีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสร้างสรรค์ มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศสะท้อนความเป็น T-Style หรือ THAI STYLE ในระดับสากล / มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดสากลเป็นสินค้าตามแนวนโยบาย BCG เป็นต้น
(8) ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) คุณสมบัติครบถ้วน
(2) ความครบถ้วนของเนื้อหาในใบสมัคร
ทั้งนี้ หอการค้าฝรั่งเศสและผู้จัดงาน M&O เป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงการและตลาดยุโรป
มีความพร้อมในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยกรมและผู้เข้าร่วมงาน
กรมรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า M&O/ ค่าตกแต่งก่อสร้างนิทรรศการ / ค่าประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ / ค่าขนส่งทางอากาศ เฉพาะขาไป
ผู้เข้าร่วมงานรับผิดชอบ สินค้าตัวอย่าง (ขนส่งทางอากาศ ) รายละเอียด ดังนี้
สินค้าชิ้นเล็ก (ไม่เกิน 5 ชิ้น) ปริมาตรรวมกันทั้งหมด ความจุไม่เกิน 30*30 ซ.ม. รายละเอียดสินค้า ข้อมูลธุรกิจ (ภาษาไทย/อังกฤษ) ภาพถ่ายสินค้าคุณภาพสูง

หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าขนส่ง เช่น ค่าภาษี หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กรมตั้งไว้ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 กันยายน 2565 - 12 กันยายน 2565
วันที่รับสมัคร :
26 พฤษภาคม 2565 - 21 มิถุนายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์แสดงสินค้า PARIS NORD VILLEPINTE ชานกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ,Paris ,ฝรั่งเศส
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าหัตถกรรม/สินค้าตกแต่ง
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
27 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers Room/Talent Thai Promotion) ในงาน Maison & Objet 2022 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายใหม่โดยเฉพาะกลุ่มนักออกแบบ สินค้าไลฟ์สไตล์ ได้รับโอกาสในการเจรจาการค้าในเวทีการค้าในระดับสากล มุ่งหวังผลักดันให้สินค้าแนวสร้างสรรค์ของไทยได้รับการยอมรับสามารถส่งอิทธิพลต่อความต้องการของตลาดโลก สามารถส่งออกสินค้าช่วยสร้างรายได้มีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้น

โปรดกรอกข้อมูลส่วนรายละเอียดสินค้า ตามลิงค์ >> https://forms.gle/S21vYXFs4aj8eG439
*** จำเป็นมีผลต่อการพิจารณา

คุณสมบัติผู้สมัคร
(1) เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนการค้าในประเทศ (ระบุเลขนิติบุคคล 13 หลัก)
(2) เป็นแบรนด์นักออกแบบ ในกลุ่มสินค้า Home & Accessories ได้แก่ สินค้าเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ ของตกแต่งบ้านและสินค้าไลฟ์สไตล์
(3) คุณสมบัติเฉพาะของวัตถุประสงค์ของโครงการเคยเข้าร่วมโครงการส่งเสริมนักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers’ Room/Talent Thai Promotion) (ระบุปีที่เข้าร่วม)
(4) มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิ ได้รับรางวัลด้านการออกแบบในระดับนานาชาติ ได้รับคัดเลือกไปจัดแสดงผลงานในต่างประเทศ ได้รับการเผยแพร่ผลงานในสื่อด้านการออกแบบในต่างประเทศ เป็นต้น (แนบเอกสารประกอบ)
(5) มีประสบการณ์ส่งออก (ระบุชื่อลูกค้า ประเทศ)
(6) มีทีมงานที่มีศักยภาพในการออกแบบหรือทำงานร่วมกับลูกค้าชาวต่างชาติสามารถออกแบบและผลิตสินค้ารองรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจากต่างประเทศได้
(7) มีการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบสร้างสรรค์ มีการพัฒนาสินค้าโดยใช้อัตลักษณ์ของประเทศสะท้อนความเป็น T-Style หรือ THAI STYLE ในระดับสากล / มีแนวคิดสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดสากลเป็นสินค้าตามแนวนโยบาย BCG เป็นต้น
(8) ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมโดยเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

เกณฑ์การพิจารณาผู้เข้าร่วมโครงการ
(1) คุณสมบัติครบถ้วน
(2) ความครบถ้วนของเนื้อหาในใบสมัคร
ทั้งนี้ หอการค้าฝรั่งเศสและผู้จัดงาน M&O เป็นผู้คัดเลือกสินค้าที่มีความเหมาะสมกับโครงการและตลาดยุโรป
มีความพร้อมในการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศ

การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยกรมและผู้เข้าร่วมงาน
กรมรับผิดชอบ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า M&O/ ค่าตกแต่งก่อสร้างนิทรรศการ / ค่าประชาสัมพันธ์ในต่างประเทศ / ค่าขนส่งทางอากาศ เฉพาะขาไป
ผู้เข้าร่วมงานรับผิดชอบ สินค้าตัวอย่าง (ขนส่งทางอากาศ ) รายละเอียด ดังนี้
สินค้าชิ้นเล็ก (ไม่เกิน 5 ชิ้น) ปริมาตรรวมกันทั้งหมด ความจุไม่เกิน 30*30 ซ.ม. รายละเอียดสินค้า ข้อมูลธุรกิจ (ภาษาไทย/อังกฤษ) ภาพถ่ายสินค้าคุณภาพสูง

หมายเหตุ ทั้งนี้หากมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าขนส่ง เช่น ค่าภาษี หรืออื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากที่กรมตั้งไว้ ผู้ประกอบการเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวเพลินพิศ นิตรมร
เบอร์โทรติดต่อ :
025078276
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ m&o 2022.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ