GULFOOD 2023
20 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 124 ราย
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 28 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 21
โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
20 กุมภาพันธ์ 2566 - 24 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับสมัคร :
30 กันยายน 2565 - 10 ตุลาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
- ,Dubai ,สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. อาหารและเครื่องดื่ม
2. Pulses&Grains
3. Beverage
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
124 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าอาหารที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคตะวันออกกลาง และแอฟริกา จัดเป็นครั้งที่ 28 โดยกรมเข้าร่วมงานเป็นครั้งที่ 21
โดยสินค้าที่นำมาจัดแสดง คือ กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม (ไม่รวมสินค้าอาหารทะเลทุกชนิด)
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวศรัญย์พร คุ้มวิวัฒน์
2. นางสาวปิยะฉัตร พิมจันทึก
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8357, 8349
เอกสารประกอบกิจกรรม :
จดหมายเชิญสมัครเข้าร่วมงาน.pdf
Application Form_Gulfood 2023.pdf
Company Profile_Gulfood 2023.pdf
ข้อมูลงานแสดงสินค้า_Gulfood 2023.pdf
คุณสมบัติและหลักเกณฑ์_Gulfood 2023.pdf
คู่มือการสมัครเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ_Gulfood 2023.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Application Form
2. Brochure/Product Image
3. Company Profile/Resume
4. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภพ. 20
5. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. สำเนาจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ (ถ้ามี)
4. สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ (ถ้ามี)
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ