FOODEX JAPAN 2023
7 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 35 ราย
FOODEX JAPAN
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
7 มีนาคม 2566 - 10 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
23 พฤศจิกายน 2565 - 1 มกราคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
TOKYO BIG SIGHT (Tokyo International Exhibition Center, Arake) ,Tokyo ,ญี่ปุ่น
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. FOOD
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
35 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
FOODEX JAPAN
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวจิดาภา สิงวิรัช
เบอร์โทรติดต่อ :
025078354
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หนังสือเชิญเข้าร่วมสมัครงานแสดงสินค้า FOODEX 2023.pdf
Application Form_Foodex Japan 2023.pdf
Company Profile.pdf
Introduction.pdf
Rule_regulations.pdf
6. คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติในต่างประเทศ.pdf
7. ข้อปฏิบัติและข้อกำหนดในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
8. คู่มือการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมงานแสดงสินค้าต่างประเทศ.pdf
10. คู่มือการลืมรหัสผ่านหรือกำหนดรหัสผ่านใหม่.pdf
The Export Certificate.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. หนังสือจดทะเบียนการค้า
2. Application Form
3. Brochure/Product Image
4. Company Profile/Resume
5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี หรือ ภพ. 20
6. สำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7. สำเนางบการเงิน (เฉพาะงบกำไรขาดทุน) ที่มีการแยกรายได้จากการส่งออก ย้อนหลัง 1 ปี
8. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
9. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. สำเนาหนังสือรับรองการเป็นสมาชิก TTM/ PM’s Export Award (เฉพาะผู้เป็นสมาชิก)
2. หนังสือรับรองการผลิตสินค้าให้จากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้ (กรณีที่ไม่ได้ทำการผลิตสินค้าเอง)
3. สำเนาการเป็นสมาชิกสมาคมการค้าต่างๆ (ถ้ามี)
4. แบบฟอร์ม The Export Certificate ให้ผู้ตรวจสอบบัญชีกรอกข้อมูลและลงนาม
หมายเหตุ :
*** การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า FOODEX Japan 2023 กรมฯ จะรับผิดชอบดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงานบางส่วน ประกอบด้วย การเช่าพื้นที่ การก่อสร้างและตกแต่งคูหา และการประชาสัมพันธ์บางส่วน ยกเว้นค่าขนส่งตัวอย่างสินค้าทางอากาศน้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม/บริษัท (เฉพาะการขนส่งขาไปเที่ยวเดียวในน้ำหนักที่กำหนด ไม่รวมค่าตรวจใบ Certificate ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี ทุกประเภท) ดำเนินการโดยหอการค้าไทย ทั้งนี้ หอการค้าไทยจะเป็นผู้ประสานงานเก็บค่าใช้จ่ายการเข้าร่วมงานฯจากผู้ที่ผ่านการคัดเลือก โดยมีอัตราค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม จำนวน 93,800 บาท และผู้ประกอบการขนาดใหญ่ จำนวน 112,700 บาท นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายบางส่วนเอง อาทิ ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าวีซ่า เป็นต้น
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม