กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
29 พฤศจิกายน 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 100 ราย
9.30 - 9.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9.45 - 10.45 น. พิธีลงนาม MOU
10.45 - 11.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เส้นทางสู่ Carbon Footprint และ Net Zero”
โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
11.30 - 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน
ของภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ”
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ซิดนีย์/ลอนดอน/นิวยอร์ก/โซล)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยายคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
14.30 - 15.30 น. การเสวนา “Success Stories” บริษัทที่ได้การรับรอง carbon footprint
โดย ผู้ดำเนินรายการ 1 คน และวิทยากร 4 คน
1. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
2. บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด
3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
4. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
29 พฤศจิกายน 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565
วันที่รับสมัคร :
10 พฤศจิกายน 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :
กระทรวงพาณิชย์ ,นนทบุรี ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
100 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
9.30 - 9.45 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
9.45 - 10.45 น. พิธีลงนาม MOU
10.45 - 11.30 น. การบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
เส้นทางสู่ Carbon Footprint และ Net Zero”
โดย นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
11.30 - 12.00 น. การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางและโอกาสการเติบโตที่ยั่งยืน
ของภาคธุรกิจในตลาดต่างประเทศ”
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ซิดนีย์/ลอนดอน/นิวยอร์ก/โซล)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.30 น. บรรยายคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO
14.30 - 15.30 น. การเสวนา “Success Stories” บริษัทที่ได้การรับรอง carbon footprint
โดย ผู้ดำเนินรายการ 1 คน และวิทยากร 4 คน
1. บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จำกัด
2. บริษัท โซไนต์ อินโนเวทีฟ เซอร์เฟสเซส จำกัด
3. บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด
4. บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูลด้านโอกาสทางสินค้าและตลาดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : กิจกรรมเสวนาและพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : 1. พิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. การจัดเสวนา เพื่อผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดวิชา : 1. พิธีลงนามข้อตกลงกรอบความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ ในการส่งเสริมผู้ประกอบการในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. การจัดเสวนา เพื่อผลักดัน ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการไทยในด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกให้สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อาจารย์/วิทยากร :
1. นาย- -
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 29/11/2022 เวลา 08:30 น. ถึง 29/09/2022 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องประชุมบุรฉัตรไชยากร
สถานที่จัดกิจกรรม : กระทรวงพาณิชย์

-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
2. นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร
เบอร์โทรติดต่อ :
8270 หรือ 8265
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ