งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2023
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
International Convention Centre Sydney,Darling Harbour
ออสเตรเลีย
5 มิ.ย. 2566 - 6 มิ.ย. 2566
18 ม.ค. 2566 - 2 ก.พ. 2566
20 ราย
จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด BCG Sustainability Heroesนำเสนอจุดเด่นของสินค้าไทยในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ตามแนวคิด BCG Economy และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน
1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
2. โบว์ชัวสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
6. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7. หนังสือบริคณห์สนธิ
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
9. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
10. เอกสารรับรองการส่งออก
รายละเอียดการรับสมัคร Naturally.pdf
International Convention Centre Sydney,Darling Harbour ,Sydney ,ออสเตรเลีย
สินค้าอาหาร สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน สินค้าเฟอร์นิเจอร์
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
-
025078269
-
ย้อนกลับ