งานแสดงสินค้า Naturally Good Expo 2023
5 มิถุนายน 2566 - 6 มิถุนายน 2566
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 20 ราย
จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด BCG Sustainability Heroesนำเสนอจุดเด่นของสินค้าไทยในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ตามแนวคิด BCG Economy และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 มิถุนายน 2566 - 6 มิถุนายน 2566
วันที่รับสมัคร :
18 มกราคม 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
International Convention Centre Sydney,Darling Harbour ,Sydney ,ออสเตรเลีย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าอาหาร
2. สินค้าเครื่องสำอางค์/ของใช้ส่วนตัว/ยา
3. สินค้าเครื่องใช้ในครัวเรือน
4. สินค้าเฟอร์นิเจอร์
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดแสดงนิทรรศการในรูปแบบ Thailand Pavilion ภายใต้แนวคิด BCG Sustainability Heroesนำเสนอจุดเด่นของสินค้าไทยในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพที่มีวัตถุดิบจากธรรมชาติ ออร์แกนิก และ Sustainable Living ตามแนวคิด BCG Economy และมีพื้นที่สำหรับเจรจาการค้าให้กับผู้ประกอบการ
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
025078269
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดการรับสมัคร Naturally.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน6เดือน

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์
2. โบว์ชัวสินค้า
3. ทะเบียนธุรกิจ
4. สำเนาใบรับรองมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. สำเนาการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า
6. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
7. หนังสือบริคณห์สนธิ
8. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (โดยจะต้องมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51)
9. สำเนาการเป็นสมาชิกกรม
10. เอกสารรับรองการส่งออก
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ