โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ปี 2566 ระยะ 1
21 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 450 ราย
จัดในรูปแบบ hybrid (online และ onsite) จำนวน 1 วัน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ส่งออก
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 มีนาคม 2566 - 21 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
450 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดในรูปแบบ hybrid (online และ onsite) จำนวน 1 วัน โดยมีกิจกรรมการบรรยาย เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการค้าระหว่างประเทศ ความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้ส่งออก
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการพัฒนาผู้ส่งออกรุ่นใหม่ : Young Exporter from Local to Global (YELG) ปี 2566 ระยะ 1
คำบรรยายภาพรวมวิชา : -
รายละเอียดวิชา : หัวข้อเสวนา "โอกาสทางการค้าของสินค้าในแต่ละภูมิภาคของไทย"
-บรรยายหัวข้อ"ความสำคัญของการปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา"
-บรรยายหัวข้อ "Check List ความพร้อมก่อนเป็นผู้ส่งออก"

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
2. นายจักรรัตน์ สามัคคีวีระวัฒนะ

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 21/03/2023 เวลา 08:00 น. ถึง 21/03/2023 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
2. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
2. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
1161 กด 1 , 0987914149
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
นางสาวปรางค์ฉาย พันธ์เพชร โทร 09-879-14149
นางสาววิลาสินี คำหล้า โทร 08-4475-1286
นายปัณณทัต กมลภพ โทร 06-1545-7788
ย้อนกลับ