โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน
16 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566
ประเภท : เสวนา
จำนวนเปิดรับ : 130 ราย
- กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ประกอบไปด้วย เสวนา 3 หัวข้อ ได้แก่
1. เสวนาหัวข้อ “เมื่อจีนเปิดประเทศ ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมตัวอย่างไร”
โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด
2. เสวนาหัวข้อ “เปิดเทคนิคทางกฎหมายเพื่อพิชิตชัยคู่ค้าจีน”
โดย นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล ทนายความหุ้นส่วน หัวหน้าส่วนคดีและการระงับข้อพิพาท หัวหน้าส่วนร่วม ส่วนงาน Tech-Media-Telecoms (TMT) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
3. หัวข้อ “e-payment สัญชาติจีนจำเป็นไหมสำหรับผู้ส่งออก”
โดย คุณวรุณลักษณ์ อินทับทิม ผู้จัดการบริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
16 มีนาคม 2566 - 16 มีนาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
130 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
- กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ประกอบไปด้วย เสวนา 3 หัวข้อ ได้แก่
1. เสวนาหัวข้อ “เมื่อจีนเปิดประเทศ ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมตัวอย่างไร”
โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด
2. เสวนาหัวข้อ “เปิดเทคนิคทางกฎหมายเพื่อพิชิตชัยคู่ค้าจีน”
โดย นายอนุวัฒน์ งามประเสริฐกุล ทนายความหุ้นส่วน หัวหน้าส่วนคดีและการระงับข้อพิพาท หัวหน้าส่วนร่วม ส่วนงาน Tech-Media-Telecoms (TMT) สถาบันอนุญาโตตุลาการ
3. หัวข้อ “e-payment สัญชาติจีนจำเป็นไหมสำหรับผู้ส่งออก”
โดย คุณวรุณลักษณ์ อินทับทิม ผู้จัดการบริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน
คำบรรยายภาพรวมวิชา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) มีภารกิจหลักในการจัดฝึกอบรม/สัมมนา ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่าประเทศให้กับผู้ประกอบการไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้แนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเข้าสู่ตลาดการค้าระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดจัดโครงการเปิดโลกการค้ากับทูตพาณิชย์ (Export Clinic) : ตลาดจีน เพื่อให้คำปรึกษาด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในการทำตลาดส่งออก
รายละเอียดวิชา : - กิจกรรมในรูปแบบ Onsite ประกอบไปด้วย เสวนา 3 หัวข้อ ได้แก่
1. เสวนาหัวข้อ “เมื่อจีนเปิดประเทศ ผู้ส่งออกไทยควรเตรียมตัวอย่างไร”
โดย คุณอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เลเวลอัพ โฮลดิ้ง จำกัด
2. เสวนาหัวข้อ “เปิดเทคนิคทางกฎหมายเพื่อพิชิตชัยคู่ค้าจีน”
โดย คุณพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร ผู้อำนวยการสถาบันอนุญาโตตุลาการ
3. หัวข้อ “e-payment สัญชาติจีนจำเป็นไหมสำหรับผู้ส่งออก”
โดย คุณวรุณลักษณ์ อินทับทิม ผู้จัดการบริษัท เหลียนเหลียน เพย์ อิเล็คทรอนิค เพย์เม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายอิทธิชัย อรรถกระวีสุนทร
2. คุณวรุณลักษณ์ อินทับทิม
3. นายพสิษฐ์ อัศววัฒนาพร

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 16/03/2023 เวลา 08:00 น. ถึง 16/03/2023 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
เบอร์โทรติดต่อ :
1169 กด 1
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
สมัครผ่านการอนุมัติ จะมี SMS ตอบกลับไป
ย้อนกลับ