โครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน ปี 2567
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
ฝึกอบรม และสัมมนา
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ Hybrid
กรุงเทพมหานคร
ไทย
2 ก.ค. 2567 - 4 ก.ค. 2567
23 พ.ค. 2567 - 18 มิ.ย. 2567
100 ราย
กิจกรรมสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน BCG และ Carbon Footprint และกิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึกด้าน Carbon Footprint
โครงการนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม ให้มีความสามารถในการประกอบธุรกิจตามแนวคิด Carbon Neutrality โดยมีเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดสากลและขยายช่องทางการตลาดอย่างยั่งยืน
โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วน
1) การสัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
2) การให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์
โดยผู้ประกอบการที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการจะได้รับคู่มือการดำเนินการขอใบรับรอง Carbon Footprint ของผลิตภัณฑ์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
1. หลักฐานการมีสินค้าเป็นของตนเอง ทั้งในรูปแบบผลิตเองหรือจ้างผลิต
2. หลักฐานการผลิตภัณฑ์มีคุณภาพที่ได้การรับรองตามมาตรฐาน เช่น GMP, GAP, HACCP, Halal,มจก., มกอช., อย. หรืออื่นๆ
3. ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคล
Not Specified
เกณฑ์การให้คะแนน Carbon 2024.pdf
กรุงเทพมหานคร ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณ- -
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวภัคกมล จีรวัฒนเกษตร์
นางสาวสิรินัดดา กูบกระบี่
02-5078270/02-5078269
-
ย้อนกลับ