งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 (TAPA 2018)
5 เมษายน 2561 - 8 เมษายน 2561
ประเภท : งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศ
จำนวนเปิดรับ : 500 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมงาน {ขนาด 1 คูหา = 9 ตารางเมตร (3 x 3 เมตร)} :
1. ค่าเช่าพื้นที่เปล่า 18,000 บาท / คูหา
2. ค่าเช่าพื้นที่เปล่าพร้อมคูหามาตรฐาน 28,000 บาท / คูหา
*คูหามาตรฐาน* ประกอบด้วย
- ผนังโครง สร้าง จำนวน 2-3 ด้าน
- ป้ายพร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา 1 ชุด
- ปูพรมอัดสีเรียบ
- เฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, ตู้เก็บของ 1 ตู้, ถังขยะ 1 ใบ และชั้นวางสินค้า
3 ชั้น
- อุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย สปอร์ตไลท์ 100 วัตต์ 3 ดวง และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 ชุด
* ทั้งน??้ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน: 2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.2 เป็นผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าและ/หรือบริการในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
หรือให้บริการธุรกิจในประเทศไทย เท่านั้น
2.3 สินค้าที่ผลิตต้องใช้เครื่องหมายการค้าของไทย และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
2.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ??งนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ให้ชำระค่าเข้าร่วมงาน
ในอัตราต่างประเทศ
3. เอกสารประกอบ (หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา)
การรับสมัคร: 3.1 ใบสมัครฉบับจริง และแบบฟอร์ม Fair Directory Entry Form
3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย (ถ้ามี)
3.4 แคตตาล็อก โบรชัวร์ สินค้าหรือรูปถ่ายสินค้าของบริษัท ที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน
3.5 Art Work เพื่อจัดทำ Fair Catalogue ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ขนาด 5.75 x 8.25 นิ้ว (แนวตั้ง)
ซึ??งโปรแกรมที่ใช้สำหรับแยกสีได้ คือ โปรแกรม Page Maker, Illustrator หรือ Photoshop ในกรณ??ที่ใช้
โปรแกรม Photoshop ต้องกำหนดค่า Resolution ของงานอย่างน้อย 300 dpi และ file ต้อง save
มาด้วยนามสกุล Ai หรือ jpeg เท่านั้น งานต้อง save ใส่แผ่น CD 1 แผ่น พร้อมทั้งพิมพ์ภาพสี
จำนวน 1 แผ่น (โปรดระบุชื่อบริษัทและรายละเอียดการติดต่อ พร้อมทั้งชื่องาน TAPA 2016 บน CD ด้วย)
4. ขั้นตอนการรับสมัคร: 4.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องยื่นใบสมัครพร้อม
เอกสารประกอบตามข้อ 3 และชำระเงิน 100% ภายในวันที่ 15 2559
4.2 ผู้จัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมงาน และการจัดสรรคูหาสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งน??้ มติของผู้จัดงานถือเป็นข้อยุติสิ้นสุด
4.3 กรณ??ที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแล้วไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะโดยเหตุใดก็ดี ผู้สมัครต้อง
ยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง
การพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
5. วิธีการสมัคร/กำหนดชำระเงิน:
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA)
หรือ สมาคมผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
หรือ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA)
หรือ สมาคมส่งเสริการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมใดสมาคมหนึ??ง
โดย สมาคมทั้ง 4 สมาคม จะเป็นผู้รวบรวมใบสมัครส่งให้กรมฯ ต่อไป
* สมัครและชำระค่าเข้าร่วมงาน 100% ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
5 เมษายน 2561 - 8 เมษายน 2561
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
ศูนย์นิทรรศการ และการประชุมไบเทค ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
1. AUTO PARTS & COMPONENTS (OEM/REM)
2. AUTO ACCESSORIES
3. PETROLEUM/LUBRICANTS/MAINTENANCE PRODUCTS
4. TOOLS/DIES & MACHINES
5. VEHICLE
6. REPAIR, MANTENANCE & SERVICE
7. IT & MANAGEMENT
8. OTHER
9. ASSOCIATION/PUBLISHING/GOVERNMENT
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1000 คูหา
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ราคาตามโปรโมชั่น
รายละเอียดกิจกรรม :
อัตราค่าเข้าร่วมงาน {ขนาด 1 คูหา = 9 ตารางเมตร (3 x 3 เมตร)} :
1. ค่าเช่าพื้นที่เปล่า 18,000 บาท / คูหา
2. ค่าเช่าพื้นที่เปล่าพร้อมคูหามาตรฐาน 28,000 บาท / คูหา
*คูหามาตรฐาน* ประกอบด้วย
- ผนังโครง สร้าง จำนวน 2-3 ด้าน
- ป้ายพร้อมชื่อบริษัทและหมายเลขคูหา 1 ชุด
- ปูพรมอัดสีเรียบ
- เฟอร์นิเจอร์ ประกอบด้วย โต๊ะ 1 ตัว, เก้าอี้ 2 ตัว, ตู้เก็บของ 1 ตู้, ถังขยะ 1 ใบ และชั้นวางสินค้า
3 ชั้น
- อุปกรณ์ไฟฟ้า ประกอบด้วย สปอร์ตไลท์ 100 วัตต์ 3 ดวง และปลั๊กไฟ 5 แอมป์ 1 ชุด
* ทั้งน??้ รายละเอียดอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
2. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมงาน: 2.1 เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2.2 เป็นผู้ผลิต/ส่งออกสินค้าและ/หรือบริการในประเทศไทย หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า
หรือให้บริการธุรกิจในประเทศไทย เท่านั้น
2.3 สินค้าที่ผลิตต้องใช้เครื่องหมายการค้าของไทย และได้รับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในประเทศไทย
2.4 นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ??งนำเข้าและจำหน่ายสินค้าจากต่างประเทศ ให้ชำระค่าเข้าร่วมงาน
ในอัตราต่างประเทศ
3. เอกสารประกอบ (หากเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่ได้รับการพิจารณา)
การรับสมัคร: 3.1 ใบสมัครฉบับจริง และแบบฟอร์ม Fair Directory Entry Form
3.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (อายุไม่เกิน 6 เดือน)
3.3 สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานในประเทศไทย (ถ้ามี)
3.4 แคตตาล็อก โบรชัวร์ สินค้าหรือรูปถ่ายสินค้าของบริษัท ที่จะนำมาจัดแสดงภายในงาน
3.5 Art Work เพื่อจัดทำ Fair Catalogue ต้องเป็นภาษาอังกฤษ ขนาด 5.75 x 8.25 นิ้ว (แนวตั้ง)
ซึ??งโปรแกรมที่ใช้สำหรับแยกสีได้ คือ โปรแกรม Page Maker, Illustrator หรือ Photoshop ในกรณ??ที่ใช้
โปรแกรม Photoshop ต้องกำหนดค่า Resolution ของงานอย่างน้อย 300 dpi และ file ต้อง save
มาด้วยนามสกุล Ai หรือ jpeg เท่านั้น งานต้อง save ใส่แผ่น CD 1 แผ่น พร้อมทั้งพิมพ์ภาพสี
จำนวน 1 แผ่น (โปรดระบุชื่อบริษัทและรายละเอียดการติดต่อ พร้อมทั้งชื่องาน TAPA 2016 บน CD ด้วย)
4. ขั้นตอนการรับสมัคร: 4.1 ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 2 ต้องยื่นใบสมัครพร้อม
เอกสารประกอบตามข้อ 3 และชำระเงิน 100% ภายในวันที่ 15 2559
4.2 ผู้จัดงานจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมงาน และการจัดสรรคูหาสำหรับผู้เข้าร่วมงาน
ทั้งน??้ มติของผู้จัดงานถือเป็นข้อยุติสิ้นสุด
4.3 กรณ??ที่ผู้สมัครได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมงานแล้วไม่สามารถเข้าร่วมงานได้จะโดยเหตุใดก็ดี ผู้สมัครต้อง
ยินยอมให้เงินที่ชำระมาแล้วสมทบเป็นค่าใช้จ่ายของโครงการ โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง
การพิจารณาตัดสิทธิ์การเข้าร่วมงาน/กิจกรรมของกรมฯ ตามที่เห็นสมควรในโอกาสต่อไป
5. วิธีการสมัคร/กำหนดชำระเงิน:
ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ (TAPMA)
หรือ สมาคมผู้ประกอบชิ้นส่วนยานยนต์ และอะไหล่ทดแทนไทย (TAPAA)
หรือ สมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร (WASA)
หรือ สมาคมส่งเสริการรับช่วงการผลิตไทย สมาคมใดสมาคมหนึ??ง
โดย สมาคมทั้ง 4 สมาคม จะเป็นผู้รวบรวมใบสมัครส่งให้กรมฯ ต่อไป
* สมัครและชำระค่าเข้าร่วมงาน 100% ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวธันยนันทน์ รัตนประยูร
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8374,02-507-8376
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
1. Company Profile/Resume
2. Catalogue/Brochure หรือรูปภาพของสินค้า
3. โบว์ชัวสินค้า
4. ทะเบียนธุรกิจ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ