หลักสูตรการออกแบบกราฟิกเพื่อการค้ายุคใหม่
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
ประเภท : E-Learning
จำนวนเปิดรับ : ไม่จำกัดจำนวน
การออกแบบงานกราฟิกในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยให้การทำกราฟิกนั้นง่ายและทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, และ CorelDraw

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ดังปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เพียงแต่สื่อดังกล่าวเท่านั้นที่งานกราฟิกมีบทบาท แต่ยังรวมไปถึงสื่อบน Social Media ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube Line Instagram หรือ Twitter ด้วยเช่นกัน นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ ในหลายรูปแบบ เช่นการนำเอารูปภาพมาประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ติดตาแก่ผู้รับสาร

งานกราฟิกที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ และจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้เกิดความสนใจและยอมรับ สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการค้าด้วยเช่นกัน เพราะการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนั้นการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบกราฟิก ก็จะทำให้มีสีสัน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถส่งสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
ไม่จำกัดจำนวน
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
การออกแบบงานกราฟิกในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยให้การทำกราฟิกนั้นง่ายและทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, และ CorelDraw

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ดังปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เพียงแต่สื่อดังกล่าวเท่านั้นที่งานกราฟิกมีบทบาท แต่ยังรวมไปถึงสื่อบน Social Media ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube Line Instagram หรือ Twitter ด้วยเช่นกัน นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ ในหลายรูปแบบ เช่นการนำเอารูปภาพมาประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ติดตาแก่ผู้รับสาร

งานกราฟิกที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ และจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้เกิดความสนใจและยอมรับ สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการค้าด้วยเช่นกัน เพราะการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนั้นการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบกราฟิก ก็จะทำให้มีสีสัน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถส่งสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : หลักสูตรการออกแบบกราฟิกเพื่อการค้ายุคใหม่
คำบรรยายภาพรวมวิชา : การออกแบบงานกราฟิกในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยให้การทำกราฟิกนั้นง่ายและทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, และ CorelDraw

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ดังปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เพียงแต่สื่อดังกล่าวเท่านั้นที่งานกราฟิกมีบทบาท แต่ยังรวมไปถึงสื่อบน Social Media ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube Line Instagram หรือ Twitter ด้วยเช่นกัน นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ ในหลายรูปแบบ เช่นการนำเอารูปภาพมาประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ติดตาแก่ผู้รับสาร

งานกราฟิกที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ และจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้เกิดความสนใจและยอมรับ สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการค้าด้วยเช่นกัน เพราะการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนั้นการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบกราฟิก ก็จะทำให้มีสีสัน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถส่งสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

รายละเอียดวิชา : การออกแบบงานกราฟิกในปัจจุบันได้พัฒนาและขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเฉพาะในสิ่งพิมพ์เท่านั้น แต่ได้เข้าไปอยู่ในกระบวนการสื่อสารอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ภาพยนตร์ โทรทัศน์ วีดีทัศน์ การถ่ายภาพ การโฆษณา ฯลฯ การออกแบบกราฟิกในปัจจุบันเป็นยุคของอิเล็กทรอนิกส์ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ได้นำเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุ อุปกรณ์ มาช่วยในการออกแบบกราฟิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ โดยมีโปรแกรมต่าง ๆ มาช่วยให้การทำกราฟิกนั้นง่ายและทันสมัย น่าสนใจมากขึ้น โปรแกรมที่เป็นที่นิยมอย่างมากได้แก่ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, และ CorelDraw

งานกราฟิกเป็นส่วนสำคัญ และมีบทบาทอย่างยิ่งต่อการออกแบบและกระบวนการผลิตสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่ต้องการการสัมผัสรับรู้ด้วยตา ดังปรากฎในสื่อต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น แต่ในปัจจุบันต้องยอมรับว่า ไม่เพียงแต่สื่อดังกล่าวเท่านั้นที่งานกราฟิกมีบทบาท แต่ยังรวมไปถึงสื่อบน Social Media ในช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook YouTube Line Instagram หรือ Twitter ด้วยเช่นกัน นักออกแบบจะใช้วิธีการทางศิลปะและวิธีการทางการออกแบบร่วมกันสร้างรูปแบบสื่อ เพื่อให้เกิดศักยภาพสูงสุดในการที่จะเป็นตัวกลางในการสื่อความหมายระหว่างผู้ส่งสารและผู้รับสาร โดยมีวิธีการออกแบบและวิธีแก้ปัญหาการออกแบบ ในหลายรูปแบบ เช่นการนำเอารูปภาพมาประกอบ ภาพถ่าย สัญลักษณ์ รูปแบบ ขนาดตัวอักษร มาจัดวางเพื่อให้เกิดการนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ และสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนและเป็นที่ติดตาแก่ผู้รับสาร

งานกราฟิกที่ดีจะทำให้เห็นถึงความคิดในการออกแบบ และจะมีอิทธิพลโดยตรงที่จะโน้มน้าวผู้รับสารให้เกิดความสนใจและยอมรับ สามารถทำหน้าที่เป็นสื่อ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการศึกษากับกลุ่มเป้าหมายได้เป็นอย่างดี ช่วยให้เกิดการกระตุ้นทางความคิด และการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเราสามารถพูดได้ว่าการออกแบบกราฟิกในปัจจุบันมีอิทธิพลต่อการค้าด้วยเช่นกัน เพราะการออกแบบกราฟิกมีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ดังนั้นการทำสื่อโฆษณาในรูปแบบกราฟิก ก็จะทำให้มีสีสัน มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย และสามารถส่งสารได้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนอีกด้วย

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายณภัทร จันทร์นวล
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
-
สถานที่จัดกิจกรรม : ออนไลน์

-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
025077999 ต่อ 8158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม