โครงการจัด Thailand Halal Pavilion ในประเทศเป้าหมาย (เข้าร่วมงานแสดงสินค้า MIHAS 2019)
3 เมษายน 2562 - 6 เมษายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 11 ราย
กรมเข้าร่วมงานเป็น ครั้งที่ 4 ขนาดพื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร สำหรับคูหาประเทศไทย (Thailand Halal Pavilion) ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทย 10 บริษัท (คูหาละประมาณ 7.8 ตารางเมตร ขนาด 2.6 x 3 เมตร)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
3 เมษายน 2562 - 6 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
25 ตุลาคม 2561 - 11 มกราคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Malaysia International Trade & Exhibition Center (MITEC), Kuala Lumpur
กลุ่มสินค้า :
1. สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
2. ผลิตภัณฑ์ยาและสมุนไพร
3. ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
11 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
45000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
กรมเข้าร่วมงานเป็น ครั้งที่ 4 ขนาดพื้นที่ประมาณ 90 ตารางเมตร สำหรับคูหาประเทศไทย (Thailand Halal Pavilion) ผู้เข้าร่วมงานจากประเทศไทย 10 บริษัท (คูหาละประมาณ 7.8 ตารางเมตร ขนาด 2.6 x 3 เมตร)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางชญาดา สิรินุกุล
2. นางสาวภาวิณี วันแอเลาะ
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8337, 02 507 8356, 02 507 8326
เอกสารประกอบกิจกรรม :
คู่มือการใช้งานผู้ประกอบการ 1 edit.pdf
1_ใบสมัคร.pdf
2_Company Profile.pdf
3_the export certificate.pdf
4_Fact Sheet MIHAS 2019.pdf
5_Introduction.pdf
6_Regulations.pdf
7_หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ.pdf
8_MIHAS2019_floormap.pdf
9_mitec-map.pdf
หนังสือเชิญ.pdf
PAY-IN SLIP.pdf
แจ้งผลการคัดเลือก Mihas.pdf
ครุฑขอความอนุเคราะห์ 5 กรมฯ.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ