โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ(Asia Pacific Leather Fair/APLF 2019)
13 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 20 ราย
งานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ที่รวบรวมผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าวัตถุดิบหนัง หนังผืน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัง และเป็นศูนย์รวมผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจหนัง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น
อัตราการสนับสนุนเงินกิจกรรมฯ : บริษัทละ 60,150.- บาท กรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรงและจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการไทย เช่น ค่าเช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน ค่าออกแบบและตกแต่งคูหา เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าขนส่ง และค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
13 มีนาคม 2562 - 15 มีนาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
12 ธันวาคม 2561 - 12 มกราคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
Hong Kong Convention & Exhibition Centre
กลุ่มสินค้า :
1. RAW MATERIALS & TANNERIES, COMPONENT & ACCESSORIES
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
20 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
60150.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
งานแสดงสินค้าระหว่างวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ที่รวบรวมผู้ผลิตและผู้ค้าสินค้าวัตถุดิบหนัง หนังผืน เครื่องจักร และผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมหนัง และเป็นศูนย์รวมผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจหนัง และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลก จัดขึ้นเพื่อเจรจาการค้าเท่านั้น
อัตราการสนับสนุนเงินกิจกรรมฯ : บริษัทละ 60,150.- บาท กรมฯ จะดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ เพื่อสมัครเข้าร่วมงานกับผู้จัดงานโดยตรงและจะให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนแก่ผู้ประกอบการไทย เช่น ค่าเช่าพื้นที่พร้อมคูหามาตรฐาน ค่าออกแบบและตกแต่งคูหา เป็นต้น
ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เข้าร่วมงาน เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าขนส่ง และค่าภาษีทุกประเภท เป็นต้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวพัชริกา กันแก้ว
2. นางสาวศริยา ถิระพัฒน์
เบอร์โทรติดต่อ :
025078328
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1. APPLICATION FORM.pdf
2. COMPANY PROFILE.pdf
Fact_sheet_APLF_2019.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ