โครงการขยายช่องทางการค้าสินค้าข้าวและอาหารในสเปนโดยการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า Salon de Gourmets
8 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562
ประเภท : งานแสดงสินค้าในต่างประเทศ
จำนวนที่เปิดรับ : 10 ราย
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ จัดเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)
ผลการจัดงานที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๑)
- ผู้เข้าร่วมงาน ๑,๔๐๐ รายจากทั่วโลก
- ผู้เข้าชมงานกว่า ๘๑,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า ในธุรกิจอาหาร รวมถึงธุรกิจ
hospitality (อาทิ ร้านอาหาร เชฟ catering โรงแรม) และ specialty shops
- สินค้าที่จัดแสดง ๔๐,๐๐๐ รายการ โดยมีสินค้าใหม่ ๑,๓๐๐ รายการ
- สื่อทั้งในและต่างประเทศในสาขาต่างๆ เยือนงานกว่า ๑,๔๓๐ ราย
- มีการค้นหางานผ่าน google search มากกว่า ๑๐ ล้านครั้ง
- มูลค่าการค้ากว่า ๑๙๒ ล้านยูโร
- จากผลสำเร็จของงานในปี ๒๕๖๑ ผู้จัดงานได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๑ อาคาร
*หมายเหตุ ในเอกสารแนบลำดับที่ 7 กรณีที่บริษัทไม่ได้ทำการผลิตเอง จะต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ว่าได้ทำการผลิตสินค้าให้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบิรษัทที่ผลิตสินค้าให้ (ทุกรายการที่บริษัทที่ผลิตสินค้าให้ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า) เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้และประทับตราบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้

หากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารดังกล่าว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 เมษายน 2562 - 11 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
21 ธันวาคม 2561 - 21 มกราคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
IFEMA, Feria de Madrid Parque Ferial Juan Carlos I
กลุ่มสินค้า :
1. FOOD
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
10 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
20000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เป็นงานแสดงสินค้าอาหารนานาชาติ จัดเพื่อการเจรจาธุรกิจเท่านั้น (ไม่มีการจำหน่ายปลีก)
ผลการจัดงานที่ผ่านมา (ปี ๒๕๖๑)
- ผู้เข้าร่วมงาน ๑,๔๐๐ รายจากทั่วโลก
- ผู้เข้าชมงานกว่า ๘๑,๐๐๐ ราย ซึ่งเป็นผู้ซื้อ ผู้นำเข้า ผู้กระจายสินค้า ในธุรกิจอาหาร รวมถึงธุรกิจ
hospitality (อาทิ ร้านอาหาร เชฟ catering โรงแรม) และ specialty shops
- สินค้าที่จัดแสดง ๔๐,๐๐๐ รายการ โดยมีสินค้าใหม่ ๑,๓๐๐ รายการ
- สื่อทั้งในและต่างประเทศในสาขาต่างๆ เยือนงานกว่า ๑,๔๓๐ ราย
- มีการค้นหางานผ่าน google search มากกว่า ๑๐ ล้านครั้ง
- มูลค่าการค้ากว่า ๑๙๒ ล้านยูโร
- จากผลสำเร็จของงานในปี ๒๕๖๑ ผู้จัดงานได้ขยายพื้นที่เพิ่มอีก ๑ อาคาร
*หมายเหตุ ในเอกสารแนบลำดับที่ 7 กรณีที่บริษัทไม่ได้ทำการผลิตเอง จะต้องมีจดหมายรับรองจากบริษัทที่ผลิตสินค้าให้ว่าได้ทำการผลิตสินค้าให้ พร้อมทั้งแนบสำเนาหนังสือรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของบิรษัทที่ผลิตสินค้าให้ (ทุกรายการที่บริษัทที่ผลิตสินค้าให้ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้า) เอกสารทุกฉบับจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้และประทับตราบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าให้

หากบริษัทเป็นผู้ผลิตสินค้าเอง ไม่จำเป็นต้องแนบเอกสารดังกล่าว
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายชโลทร สินเพราะ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078188 (ณัฐชนน มณีฉาย)
เอกสารประกอบกิจกรรม :
1.จดหมายเชิญสมัครโครงการ Salon de Gourmets.pdf
2.รายละเอียดโครงการ Salon de Gourmets.pdf
3.ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Salon de Gourmets.pdf
หมายเหตุ :
กลุ่มงานยุโรป และ CIS สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ ๒
(สอบถามข้อมูลรายละเอียดการรับสมัคร)
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
๕๖๓ ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐
โทรศัพท์ ๐๒ ๕๐๗ ๘๑๘๘ โทรสาร ๐๒ ๕๔๗ ๔๒๕๙
อีเมล eu.ditp@gmail.com
-----------------------------------------
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงมาดริด
(สอบถามข้อมูลรายละเอียดงานแสดงสินค้า และพื้นที่ส่วนจัดแสดงพิเศษ)
Oficina de Asuntos Comerciales
Calle del Segre 29- 2A 28002 Madrid, Spain
โทรศัพท์ ๐๐๑ ๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๐๑๙๐ และ ๐๐๑ ๓๔ ๙๑ ๕๖๓ ๐๑๙๖
อีเมล info@thaitradespain.com
ย้อนกลับ