Mini Thailand Week 2019 แขวงอุดมไซ สปป.ลาว
3 เมษายน 2562 - 7 เมษายน 2562
ประเภท : Thailand Week
จำนวนที่เปิดรับ : 30 ราย
1. ขยายช่องทางตลาดให้กับสินค้าและบริการไทยในเมืองรองที่มีศักยภาพ
2. ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย
3. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการใน สปป.ลาว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใน สปป.ลาว ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
3 เมษายน 2562 - 7 เมษายน 2562
วันที่รับสมัคร :
17 มกราคม 2562 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
1. Food
2. Cosmetics/Toiletries/Medical Supplies/Optical Goods
3. Household Products
4. Electronics / Electrical Products and Parts
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
30 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
7000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
1. ขยายช่องทางตลาดให้กับสินค้าและบริการไทยในเมืองรองที่มีศักยภาพ
2. ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักและเชื่อมั่น และมีทัศนคติที่ดีต่อสินค้าที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย
3. สร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการไทย และผู้ประกอบการใน สปป.ลาว รวมทั้งเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าใน สปป.ลาว ให้แก่ผู้ประกอบการไทย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวมูนา สุวรรณ
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078229
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดงาน Mini Thailand Week 2019 17-1-62..pdf
company profile 2018.pdf
ข้อมูลการรับสมัคร Mini TW 2019 อุดมไซย.pdf
รายชื่อบริษัทขนส่ง ทัวร์ 2019.pdf
สถานที่จัดงาน ณ ลานหอวัฒนธรรม แขวงอุดมไซย สปป.ลาว.pdf
คู่มือผู้ประกอบการ - Mini Thailand Week_2019.pdf
ผังคูหา อุดมไซย.pdf
หมายเหตุ :
เจ้าหน้าที่โครงการฯ คุณมูนา 02-5078229
เจ้าหน้าที่รับสมัคร คุณชนิสรา 02-5078222
ย้อนกลับ