โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ผู้ส่งออกอัจฉริยะ : Smart Exporter” รุ่นที่ 17
25 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนที่เปิดรับ : 50 ราย
เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการส่งออกที่สำคัญอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากล
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
25 เมษายน 2562 - 28 มิถุนายน 2562
วันที่รับสมัคร :
13 มีนาคม 2562 - 22 เมษายน 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
25000.00 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
เนื้อหาของหลักสูตรจะครอบคลุมองค์ความรู้และทักษะการบริหารจัดการด้านการส่งออกที่สำคัญอย่างครบวงจร เพื่อนำไปสู่การปรับกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมจะประกอบไปด้วยภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ การให้คำปรึกษาเชิงลึก และการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เศรษฐกิจในยุคปัจจุบัน เพื่อสร้างศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าสากล
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
3. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
4. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8131
เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ smart 17.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ