โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
1 เมษายน 2562 - 1 สิงหาคม 2562
ประเภท : สัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 50 ราย
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรั) และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มเป้าหมาย 50 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ระยะที่ 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดทำแผนธุรกิจ
ระยะที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ระยะที่ 4 กิจกรรมเจรจาการค้า/การแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การเสวนา และพิธีปิดโครงการ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
1 เมษายน 2562 - 1 สิงหาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
1 เมษายน 2562 - 31 สิงหาคม 2562
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
0.00
รายละเอียดกิจกรรม :
โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล (ต้นกล้า ทู โกล) ประจำปี 2562
จัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน - สิงหาคม 2562 ใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี) ภาคตะวันตก (จังหวัดกาญจนบุรั) และภาคกลาง (กรุงเทพมหานคร) กลุ่มเป้าหมาย 50 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 กิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ
ระยะที่ 2 กิจกรรมสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์และการจัดทำแผนธุรกิจ
ระยะที่ 3 กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดสินค้านวัตกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ระยะที่ 4 กิจกรรมเจรจาการค้า/การแสดงสินค้า/ผลิตภัณฑ์/การเสวนา และพิธีปิดโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวปริศนา ชัยนวล
3. นางสาวปริศนา ชัยนวล
4. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
5. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
เบอร์โทรติดต่อ :
02-5078158
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ