โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร E-Commerce week by NEA (ครั้งที่ 4)
23 กรกฎาคม 2562 - 26 กรกฎาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนที่เปิดรับ : 250 ราย
6.1 จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
6.2 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการค้าออนไลน์
6.3 จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ (Consulting & Coaching)
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
23 กรกฎาคม 2562 - 26 กรกฎาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
-
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
250 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
6.1 จัดสัมมนาเพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการตลาดด้วยช่องทางการค้าออนไลน์อย่างครบวงจร
6.2 จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ (Workshop) ด้านการค้าออนไลน์
6.3 จัดกิจกรรมให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการค้าออนไลน์ (Consulting & Coaching)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นายรชต ยงพรม
2. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
3. นายรชต ยงพรม
4. นางสาวอัญญมณี กำเนิดบง
เบอร์โทรติดต่อ :
025078145
เอกสารประกอบกิจกรรม :
4.กำหนดการ E-commerce Week by NEA รุ่น 4 (23-26 July 2019) update 28 June 2019.pdf
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ