โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่น "Qurated Fashion Incubation Project"
21 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 55 ราย
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จากทั่วประเทศ
2) จัดประชุมคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3) จัดสัมมนาเกี่ยวกับทำแนวโน้มแฟชั่น ปี 2021 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการวิเคราะห์การตลาดของแต่ละประเทศในกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
5) การเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ/กูรู ด้านสินค้าแฟชั่น ดังนี้
(1) การสร้างแนวคิดในการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนการพัฒนาสินค้า เพื่อสร้างโจทย์ความต้องการของสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต
(2) การวิเคราะห์การออกแบบคอลเลกชันในเชิงวัตถุดิบและการใช้สี
(3) การวิเคราะห์สินค้าต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1
(4) การวิเคราะห์สินค้าต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 2
(5) การวิเคราะห์ภาพรวมของคอลเลกชันและแนวทางการนำเสนอสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปภาพรวมของคอลเลกชันของผู้เข้าร่วมโครงการในการนำเสนอผลงานต่อไป
6) ผู้ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กรมฯ กำหนดเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด จะได้รับตราสัญลักษณ์ “QURATED Fashion Mark” และจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลดีเด่น “QURATED Fashion Award” จำนวน 5 สาขา
6.1) Best Branding Award สำหรับแบรนด์ที่มีแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และวางตำแหน่งทางการตลาดพร้อมสร้างความโดดเด่นแตกต่างและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
6.2) Best Fashion Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบการตัดเย็บที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.3) Best Leather Goods Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวมที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.4) Best Accessories Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.5) Best Material Development Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แปลกใหม่ และมีความเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ในการพัฒนาวัตถุดิบหรือวัสดุ เช่น เส้นใย ผ้าผืน วิธีการย้อม ฟอกและตกแต่งสำเร็จ หรือหนัง หรือวัสดุประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแฟชั่น
7) จัดแสดงนิทรรศการโครงการในคอลเลกชันในงานแสดงสินค้านานาชาติ
จำนวนไม่น้อยกว่า 55 บริษัท โดยเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นจากภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าผืน เครื่องหนัง (กระเป๋า รองเท้า) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่เป็นนิติบุคคลจากทั่วประเทศ
1) เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
2) เป็นผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งผลิตและส่งออกสินค้า OTOP ด้วยตนเอง (ไม่ผ่านคนกลางหรือตัวแทน) 3) และเพื่อความสมบูรณ์และต่อเนื่องในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงจะต้องมีบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ 3 ใน 5 ฝ่าย ได้แก่ (1) เจ้าของแบรนด์สินค้า (2) ผู้จัดการแบรนด์สินค้า หรือนักบริหารจัดการสินค้า (3) การตลาด (4) นักออกแบบ (5) ช่างเทคนิค หรือฝ่ายผลิต
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
21 ตุลาคม 2563 - 25 ตุลาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
25 มีนาคม 2563 - 6 พฤษภาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
1. Textiles, Garments and Fashion Accessories
2. Bag / Footware / Leather Products
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
55 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
1) ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ จากทั่วประเทศ
2) จัดประชุมคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการให้ตรงตามคุณสมบัติการเข้าร่วมโครงการและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
3) จัดสัมมนาเกี่ยวกับทำแนวโน้มแฟชั่น ปี 2021 ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ
4) จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในด้านการวิเคราะห์การตลาดของแต่ละประเทศในกลุ่มเป้าหมายในแต่ละภูมิภาค ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนและการใช้วัตถุดิบให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการเพิ่มมูลค่าสินค้า
5) การเข้ารับคำปรึกษาเชิงลึกรายบริษัทกับผู้เชี่ยวชาญ/กูรู ด้านสินค้าแฟชั่น ดังนี้
(1) การสร้างแนวคิดในการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ด้านการวิเคราะห์ ศักยภาพผู้ประกอบการ การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนการพัฒนาสินค้า เพื่อสร้างโจทย์ความต้องการของสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในอนาคต
(2) การวิเคราะห์การออกแบบคอลเลกชันในเชิงวัตถุดิบและการใช้สี
(3) การวิเคราะห์สินค้าต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 1
(4) การวิเคราะห์สินค้าต้นแบบของผู้เข้าร่วมโครงการ ครั้งที่ 2
(5) การวิเคราะห์ภาพรวมของคอลเลกชันและแนวทางการนำเสนอสินค้าของผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสรุปภาพรวมของคอลเลกชันของผู้เข้าร่วมโครงการในการนำเสนอผลงานต่อไป
6) ผู้ร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กรมฯ กำหนดเกินร้อยละ 80 ของกิจกรรมทั้งหมด จะได้รับตราสัญลักษณ์ “QURATED Fashion Mark” และจะได้รับการพิจารณาคัดเลือกรับรางวัลดีเด่น “QURATED Fashion Award” จำนวน 5 สาขา
6.1) Best Branding Award สำหรับแบรนด์ที่มีแนวคิดในการออกแบบแบรนด์และวางตำแหน่งทางการตลาดพร้อมสร้างความโดดเด่นแตกต่างและกลยุทธ์ในการเข้าสู่ตลาด
6.2) Best Fashion Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบการตัดเย็บที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.3) Best Leather Goods Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเครื่องหนังที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวมที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.4) Best Accessories Collection Award สำหรับแบรนด์ที่มีกลุ่มคอลเลกชันสินค้าแฟชั่นเครื่องประดับที่ได้รับการพัฒนาในรูปแบบสไตล์ลิ่ง การคัดสรรวัตถุดิบ การผลิตที่มีความสวยงามแบบองค์รวม ที่ทันสมัยและมีความเป็นสากล
6.5) Best Material Development Award สำหรับผู้ที่มีผลงานโดดเด่น แปลกใหม่ และมีความเป็นต้นแบบที่แตกต่างจากที่เคยมีมา ในการพัฒนาวัตถุดิบหรือวัสดุ เช่น เส้นใย ผ้าผืน วิธีการย้อม ฟอกและตกแต่งสำเร็จ หรือหนัง หรือวัสดุประกอบที่ใช้ในการผลิตสินค้าแฟชั่น
7) จัดแสดงนิทรรศการโครงการในคอลเลกชันในงานแสดงสินค้านานาชาติ
จำนวนไม่น้อยกว่า 55 บริษัท โดยเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าแฟชั่นจากภาคอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทย ได้แก่ เสื้อผ้าแฟชั่น ผ้าผืน เครื่องหนัง (กระเป๋า รองเท้า) กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่เป็นนิติบุคคลจากทั่วประเทศ
1) เป็นนิติบุคคล (จดทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/ ห้างหุ้นส่วนสามัญ)
2) เป็นผู้ผลิต/กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ผู้ผลิตที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม/ผู้ผลิตสินค้า OTOP ที่เป็นนิติบุคคล ซึ่งผลิตและส่งออกสินค้า OTOP ด้วยตนเอง (ไม่ผ่านคนกลางหรือตัวแทน) 3) และเพื่อความสมบูรณ์และต่อเนื่องในการเข้าร่วมโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงจะต้องมีบุคลากรในการเข้าร่วมโครงการ 3 ใน 5 ฝ่าย ได้แก่ (1) เจ้าของแบรนด์สินค้า (2) ผู้จัดการแบรนด์สินค้า หรือนักบริหารจัดการสินค้า (3) การตลาด (4) นักออกแบบ (5) ช่างเทคนิค หรือฝ่ายผลิต
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวนันท์นภัส งามแม้น
2. นายจักรพงษ์ วันศิริสุข
เบอร์โทรติดต่อ :
025078371
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัคร_Qurated 2020.pdf
คู่มือการใช้งานระบบ DRIVE สำหรับผู้ประกอบการ_.pdf
รายละเอียดโครงการ Qurated 2020.pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ