โครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2563
10 มีนาคม 2563 - 21 มิถุนายน 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 1000 ราย
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือรางวัล Design Excellence Award (DEmark) มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยกรมได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล
รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ต่อมาได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาตัวสินค้าที่มีการออกแบบดีเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์รางวัลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
10 มีนาคม 2563 - 21 มิถุนายน 2563
วันที่รับสมัคร :
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
1000 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี หรือรางวัล Design Excellence Award (DEmark) มาตั้งแต่ปี 2551 เพื่อส่งเสริมผลงานที่โดดเด่นด้านการออกแบบ และยกระดับสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับแพร่หลายในตลาดโลก โดยกรมได้รับความร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Design Award (G-mark) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัลได้มาตรฐานในระดับสากล
รางวัล Design Excellence Award (DEmark) มีที่มาจากรางวัล Prime Minister’s Export Award (PM Award) สาขา Best Design ต่อมาได้มีแนวคิดในการปรับเปลี่ยนสู่การพิจารณาตัวสินค้าที่มีการออกแบบดีเป็นหลักเพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านการแข่งขันทางการค้า โดยกำหนดให้มีการออกแบบตราสัญลักษณ์ของรางวัลขึ้นใหม่ในชื่อ DEmark เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่มีการออกแบบดี และใช้เป็นเครื่องมือทางการตลาด สำหรับผู้ประกอบการ เพื่อสร้างความแตกต่าง สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไทย และขยายตลาดสินค้าไทย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและในระดับนานาชาติ โดยมีแผนการประชาสัมพันธ์รางวัลให้เป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างแพร่หลาย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
-
เบอร์โทรติดต่อ :
0 2507 8278
เอกสารประกอบกิจกรรม :
รายละเอียดโครงการ DEmark 2020 Final.pdf
หมายเหตุ :
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.demarkaward.net
ย้อนกลับ