โครงการจับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ผ่านช่องทางออนไลน์ (TILOG-LOGISTIX Online Business Matching)
26 สิงหาคม 2563 - 27 สิงหาคม 2563
ประเภท : Online Business Matching
จำนวนที่เปิดรับ : 51 ราย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ขึ้น (Tilog-Logistix Online Business Matching) เพื่อสร้างโอกาส และเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถจับคู่เจรจาธุรกิจกับพันธมิตร/คู่ค้าทางการค้าจากทั่วโลก ผ่านช่องทางออนไลน์
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
26 สิงหาคม 2563 - 27 สิงหาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
1 กรกฎาคม 2563 - 3 สิงหาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดา, กรุงเทพมหานคร, THAILAND
กลุ่มสินค้า :
1. Service Trade
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
51 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
2,000 บาท
รายละเอียดกิจกรรม :
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เล็งเห็นถึงโอกาสทางการค้าในธุรกิจบริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ จึงจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทยผ่านช่องทางออนไลน์ขึ้น (Tilog-Logistix Online Business Matching) เพื่อสร้างโอกาส และเครือข่ายทางการค้าให้กับผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของไทยให้สามารถจับคู่เจรจาธุรกิจกับพันธมิตร/คู่ค้าทางการค้าจากทั่วโลก ผ่านช่องทางออนไลน์
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวจุฑามาศ ตันธนะวัฒน์
2. นางสาวพิชญาภัคฎ์ ศรีใส
3. นายประวีณ ครุเวชรัตน์
เบอร์โทรติดต่อ :
02-507-8450, 02-507-8419, 02-507-8437
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ใบสมัครเข้าร่วมกิจรรม TILOG Online Business Matching (Final).pdf
ข้อมูลกิจกรรม TILOG-LOGISTIX Online Matching 2020 (Final).pdf
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ