โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตล์ใหม่ สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ปี 2563 STYLE Bangkok Collaboration X 2020
18 กันยายน 2563 - 20 ตุลาคม 2563
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนที่เปิดรับ : 50 ราย
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้า
ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok
สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตส์ไหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ครั้งต่อไป” เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่แสดงสินค้าโซนต่างๆ ในงาน STYLE Bangkok ได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content) ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
มาพัฒนาสินค้าร่วมกัน โดยร่วมมือกันในการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ เช่น การนำผู้ประกอบการในโชน TIFF
กับผู้ประกอบการในโซน BIG+BIH มาร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ทำให้มีสินค้าใหม่ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า
(Buyer) ที่เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และผลักดันให้สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยภายในงน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยสู่ตลาดโลกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง
สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก (Local to Global Linkage) อีกด้วย
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 กันยายน 2563 - 20 ตุลาคม 2563
วันที่รับสมัคร :
6 กันยายน 2563 - 1 ตุลาคม 2563
สถานที่จัดกิจกรรม :
กลุ่มสินค้า :
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
50 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
รายละเอียดกิจกรรม :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการสินค้า
ไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่เคยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน STYLE Bangkok
สมัครเข้าร่วม “โครงการพัฒนาสินค้าไลฟ์สไตส์ไหม่สำหรับงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ครั้งต่อไป” เพื่อส่งเสริม
ให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ที่แสดงสินค้าโซนต่างๆ ในงาน STYLE Bangkok ได้ศึกษาเรียนรู้และใช้ประโยชน์
ซึ่งกันและกัน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศ (Local Content) ลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ
มาพัฒนาสินค้าร่วมกัน โดยร่วมมือกันในการออกแบบและผลิตสินค้าใหม่ เช่น การนำผู้ประกอบการในโชน TIFF
กับผู้ประกอบการในโซน BIG+BIH มาร่วมกันสร้างสรรค์สินค้าใหม่ ทำให้มีสินค้าใหม่ เพื่อนำเสนอให้แก่ผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า
(Buyer) ที่เข้าชมงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และผลักดันให้สินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
อีกทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยภายในงน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ
งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok และเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยสู่ตลาดโลกที่ปัจจุบันมีการแข่งขันสูง
สร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาด ขยายโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ไทย
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีโลก (Local to Global Linkage) อีกด้วย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวรัชนีวงษ์ วงษ์วันทนีย์
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8330
เอกสารประกอบกิจกรรม :
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ