โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม”
25 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 300 ราย
หัวข้อสัมมนา ได้แก่
- “เมืองสำคัญในเวียดนาม & โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง”
- “ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบที่ไม่ควรละเลย”
- “เจาะลึกความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในเวียดนาม”
- “ทิศทาง/แนวโน้มทางการเงินการธนาคารในเวียดนาม”
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา :
25 กรกฎาคม 2562 - 25 กรกฎาคม 2562
วันที่รับสมัคร :
18 มิถุนายน 2562 - 8 กรกฎาคม 2562
จำนวนที่เปิดรับสมัคร :
300
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
แผนที่ :
รายละเอียดกิจกรรม :
หัวข้อสัมมนา ได้แก่
- “เมืองสำคัญในเวียดนาม & โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง”
- “ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบที่ไม่ควรละเลย”
- “เจาะลึกความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในเวียดนาม”
- “ทิศทาง/แนวโน้มทางการเงินการธนาคารในเวียดนาม”
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : เทคนิคและกลยุทธ์ทางการค้าในตลาดอาเซียน
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเวียดนาม”
คำบรรยายภาพรวมวิชา : การพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของผู้ประกอบการไทยในตลาดเวียดนาม และตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเร่งรัดผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพทางการแข่งขันในเวทีการค้าได้อย่างยั่งยืน โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ พร้อมถาม – ตอบปัญหา และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนา
รายละเอียดวิชา : หัวข้อสัมมนา ได้แก่
- “เมืองสำคัญในเวียดนาม & โอกาสทางธุรกิจในพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขง”
- “ทรัพย์สินทางปัญญา และกฎระเบียบที่ไม่ควรละเลย”
- “เจาะลึกความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคในเวียดนาม”
- “ทิศทาง/แนวโน้มทางการเงินการธนาคารในเวียดนาม”

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณสุภาพร สุขมาก
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 25/07/2019 เวลา 08:30 น. ถึง 25/07/2019 เวลา 17:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 5-9
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
2. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
ค่าใช้จ่ายในการสมัคร :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
2. นางสาวนิรมล ปรางค์ทอง
เบอร์โทรติดต่อ :
02 507 8131
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ย้อนกลับ