การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (15-16 สค.62)
15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562
ประเภท : ฝึกอบรม
จำนวนเปิดรับ : 80 ราย
- การคำนวณต้นทุนทางหลักการตลาด และการบริหาร
- องค์ประกอบต้นทุน และการบริหารต้นทุน
- การบริหารต้นทุนทางการตลาด
- กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
- การฝึกปฏิบัติ
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา : 15 สิงหาคม 2562 - 16 สิงหาคม 2562

วันที่รับสมัคร : 13 มิถุนายน 2562 - 15 กรกฎาคม 2562

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 80

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

รายละเอียดกิจกรรม : - การคำนวณต้นทุนทางหลักการตลาด และการบริหาร
- องค์ประกอบต้นทุน และการบริหารต้นทุน
- การบริหารต้นทุนทางการตลาด
- กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
- การฝึกปฏิบัติ

หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : การคำนวณต้นทุน และการตั้งราคาสินค้าเพื่อการส่งออก (15-16 สค.62)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : -
รายละเอียดวิชา : - การคำนวณต้นทุนทางหลักการตลาด และการบริหาร
- องค์ประกอบต้นทุน และการบริหารต้นทุน
- การบริหารต้นทุนทางการตลาด
- กลยุทธ์ในการตั้งราคาสินค้า และเทคนิคการเสนอราคาเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
- การฝึกปฏิบัติ

อาจารย์/วิทยากร :
1. นายพรชัย พัวพัฒนขจร
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 15/08/2019 เวลา 08:30 น. ถึง 16/08/2019 เวลา 16:45 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 1-2
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : ท่านละ 1,000.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ : 1. นางสาวปริศนา ชัยนวล
2. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
3. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง

เบอร์โทรติดต่อ : 025078146,8141,8158 เบอร์สายด่วน 1169

เอกสารประกอบกิจกรรม :

ย้อนกลับ