ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่นที่ 132
9 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 100 ราย
ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยในรูปแบบใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” มาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และยกระดับธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสามารถแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้
ดังนั้น สถาบันฯ จึงกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 1๓2 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากล และทันต่อสภาวะเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดอบรม/สัมมนา : 9 กรกฎาคม 2561 - 13 กรกฎาคม 2561

วันที่รับสมัคร : 18 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561

จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 100

สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

รายละเอียดกิจกรรม : ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมองค์ความรู้ และฝึกอบรมกลุ่มผู้ประกอบการทุกระดับเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในโลกการค้ายุคใหม่ ได้เล็งเห็นความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการไทยในรูปแบบใหม่ ตามนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก” มาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการอบรมในโครงการดังกล่าว เพื่อตอบสนองความต้องการและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการที่สนใจ และยกระดับธุรกิจให้เป็นมาตรฐานสามารถแข่งขันในเวทีการค้าสากลได้
ดังนั้น สถาบันฯ จึงกำหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก" รุ่นที่ 1๓2 ขึ้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยให้สามารถเข้าสู่กระบวนการค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐานสากล และทันต่อสภาวะเศรษฐกิจในยุคดิจิทัล

หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่น 132
คำบรรยายภาพรวมวิชา : ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่น 132
รายละเอียดวิชา : ฝึกอบรมความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจส่งออก รุ่น 132
อาจารย์/วิทยากร :
1. นายพัฒนชัย กุลสิริสวัสดิ์
2. นายวิรัตน์ บาหยัน

ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 09/07/2018 เวลา 08:00 น. ถึง 13/07/2018 เวลา 17:00 น. ห้อง : ชั้น 1 ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม :
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ :
1. นางจินตนันท์ พงศ์ธไนศวรรย์
2. นางสาวอัจฉรา โตวงษ์
3. นางสาวปริศนา ชัยนวล
4. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
5. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร : ท่านละ 3,500.00 บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่

ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ : 1. นางจินตนันท์ พงศ์ธไนศวรรย์
2. นางสาวอัจฉรา โตวงษ์
3. นางสาวปริศนา ชัยนวล
4. นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
5. นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง

เบอร์โทรติดต่อ : 025078146, 025078152 เบอร์สายด่วน 1169

เอกสารประกอบกิจกรรม :
กำหนดการความรู้เบื้องต้น 132.pdf

ย้อนกลับ