โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 2 : ตลาดแอฟริกา
8 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
ประเภท : สัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 500 ราย
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
8 กุมภาพันธ์ 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่รับสมัคร :
6 มกราคม 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ออนไลน์ ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
ออนไลน์ (Online)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
500 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูลด้านโอกาสทางสินค้าและตลาดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการ “เจาะลึกตลาดต่างประเทศในยุคการค้าใหม่” ครั้งที่ 2 ตลาดแอฟริกา
คำบรรยายภาพรวมวิชา : - เพื่อเสริมสร้างความรู้ โอกาสทางการตลาด และติดตามความเคลื่อนไหว สถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในต่างประเทศได้ทันท่วงที โดยเฉพาะในช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
- เพื่อเสริมองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับข้อควรระวังจากคู่ค้า การรู้เท่าทันลูกค้าต่างประเทศ พร้อมแนวทางป้องกัน
- เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในการประกอบธุรกิจ เพื่อผู้ประกอบการนำมาปรับการส่งออกสินค้า ให้ตรงตามความต้องการของตลาดเป้าหมาย
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการในด้านปัญหาอุปสรรคทางการค้าต่างๆ ที่เกิดขึ้นในยุคการค้าใหม่ เช่น ปัญหาด้านโลจิสติกส์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกและนำเข้าและความต้องการสินค้าของและตลาดเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นต้น

รายละเอียดวิชา : จัดโครงการในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณนายอภิรักษ์ แพพ่วง
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 07/02/2023 เวลา 09:00 น. ถึง 08/02/2023 เวลา 17:00 น. ห้อง : ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมพาณิชย์สัมพันธ์ ชั้น 11 (อาคารริมน้ำ) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
สถานที่จัดกิจกรรม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ( กระทรวงพาณิชย์ )

1. นางสาวสุนิตา ทองคำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวสุนิตา ทองคำ
เบอร์โทรติดต่อ :
0959230638
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ