กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” (ครั้งที่ 1 เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”)
18 กรกฎาคม 2566 - 18 กรกฎาคม 2566
ประเภท : ฝึกอบรม และสัมมนา
จำนวนเปิดรับ : 350 ราย
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินการให้ความรู้สัมมนาเชิงวิชาการในรูปแบบการสัมมนา เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานการณ์เทรนด์การค้าในปัจจุบัน และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง ในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online) ดังนี้
ครั้งที่ 1 : เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”
ครั้งที่ 2 : เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 กรกฎาคม 2566 - 18 กรกฎาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
16 มิถุนายน 2566 - 16 กรกฎาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
โรงเเรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี ,อุดรธานี ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
350 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินการให้ความรู้สัมมนาเชิงวิชาการในรูปแบบการสัมมนา เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานการณ์เทรนด์การค้าในปัจจุบัน และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง ในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online) ดังนี้
ครั้งที่ 1 : เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”
ครั้งที่ 2 : เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : การวิเคราะห์ข้อมูลด้านโอกาสทางสินค้าและตลาดเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : กิจกรรม “The Next Chapter : การส่งออกไทย” (ครั้งที่ 1 เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”)
คำบรรยายภาพรวมวิชา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เป็นหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับในการส่งเสริมแนวคิดการค้ายุคใหม่ สร้างโอกาสการต่อยอดธุรกิจด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยผู้ประกอบการเริ่มมีการตื่นตัวในประเด็นของความยั่งยืน และยังตระหนักถึงความสำคัญที่ครอบคลุมในเรื่องของเทรนด์เทคโนโลยี การตลาด และผู้บริโภค ซึ่งล้วนเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตบนพื้นฐานของความมั่นคงและยั่งยืน
รายละเอียดวิชา : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ ดำเนินการให้ความรู้สัมมนาเชิงวิชาการในรูปแบบการสัมมนา เสวนา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้ประกอบการทราบถึงสถานการณ์เทรนด์การค้าในปัจจุบัน และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการในการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ รวมทั้ง เพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการในการขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ โดยดำเนินการทั้งหมด 2 ครั้ง ในรูปแบบ Hybrid (Onsite และ Online) ดังนี้
ครั้งที่ 1 : เสวนา “โอกาสในการพัฒนาสินค้า BCG เพื่อเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ”
ครั้งที่ 2 : เสวนา “ขับเคลื่อนเกษตรไทย ให้ก้าวไกลสู่ตลาดโลก”

อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณพันโท วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 18/07/2023 เวลา 08:30 น. ถึง 18/07/2023 เวลา 16:30 น. ห้อง : Onsite ณ โรงเเรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี และ Online ผ่านระบบ Zoom
สถานที่จัดกิจกรรม : โรงเเรมเวลาดี จังหวัดอุดรธานี

1. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
3. นางสาวสุนิตา ทองคำ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
2. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
3. นางสาวสุนิตา ทองคำ
เบอร์โทรติดต่อ :
08-4215-1934 (ระหว่างจันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30น.)
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
-
ย้อนกลับ