โครงการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation 2023
18 เมษายน 2566 - 18 เมษายน 2566
ประเภท : โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จำนวนเปิดรับ : 120 ราย
Smart Value Creation 2023
ภายใต้แนวคิด “วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ สานศักยภาพด้วยนวัตกรรม BCG”
จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรม BCG สู่เวทีการค้าโลก
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เจรจาจับคู่นักวิจัย)
• เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
• มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(2) กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(3) กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
(4) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
(5) กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
• การนัดหมายให้ผู้ประกอบการมาพบกับหน่วยงานนวัตกรรม/นักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่จัดกิจกรรม
• กรณีที่จะมีการวิจัยด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของหน่วยงานนวัตกรรมซึ่งหน่วยงานนวัตกรรมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบวัสดุต้นแบบหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
18 เมษายน 2566 - 18 เมษายน 2566
วันที่รับสมัคร :
8 มีนาคม 2566 - 29 มีนาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดา ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง (Onsite)
กลุ่มสินค้า :
ไม่ระบุกลุ่มสินค้า
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
120 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
Smart Value Creation 2023
ภายใต้แนวคิด “วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ สานศักยภาพด้วยนวัตกรรม BCG”
จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรม BCG สู่เวทีการค้าโลก
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เจรจาจับคู่นักวิจัย)
• เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
• มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(2) กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(3) กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
(4) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
(5) กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
• การนัดหมายให้ผู้ประกอบการมาพบกับหน่วยงานนวัตกรรม/นักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่จัดกิจกรรม
• กรณีที่จะมีการวิจัยด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของหน่วยงานนวัตกรรมซึ่งหน่วยงานนวัตกรรมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบวัสดุต้นแบบหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน
Live Streaming :
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
2. นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร
เบอร์โทรติดต่อ :
025078265
เอกสารประกอบกิจกรรม :
ร่างกำหนดการ Smart Value Creation 2023.pdf
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
เอกสารบังคับ (จำเป็นต้องมีเอกสารในการสมัคร)
1. Company Profile
2. รางวัล/นวัตกรรม/สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

เอกสารไม่บังคับ (ใช้ประกอบการพิจารณาใบสมัคร)
ไม่ระบุ
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม