โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการค้ายุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศงานแสดงสินค้า THAIFEX-Anuga 2024
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
สมัครเลย
สัมมนา
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ไทย
28 พ.ค. 2567 - 29 พ.ค. 2567
25 เม.ย. 2567 - 24 พ.ค. 2567
250 ราย
1. เพื่อส่งเสริมและสร้างมุมมองการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารเพื่อการส่งออกให้กับผู้ประกอบการไทย
2. เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านตลาดต่างประเทศรวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคา
3. เพื่อทราบถึงแนวโน้มความต้องการของตลาดและสินค้าในตลาดต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพ
ในการส่งออกของผู้ประกอบการโดยตรง และเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนิน
ธุรกิจส่งออกได้สอบถามข้อสงสัยและข้อแนะนำในการทำตลาดส่งออก
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ มีภาระหน้าที่ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในด้าน
การค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การแข่งขันในตลาดโลก ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนายกระดับธุรกิจในรูปแบบต่างๆ
เพื่อเป็นแรงช่วยผลักดันขับเคลื่อนการค้าระหว่างประเทศของประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการปรับตัว
และพัฒนาความรู้ด้านการค้าในกลุ่มสินค้าอาหารแนวใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่ต้องการเปิดตลาดในสินค้าของตนเองให้กว้างขวางอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันฯ จึงกำหนด
จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางยุคใหม่ในงานแสดงสินค้าในประเทศ THAIFEX – Anuga Asia 2024 ขึ้น เพื่อให้ทราบถึงโอกาส กลยุทธ์การตลาด การสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าสู่ตลาดโลก และสามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านคุณภาพและราคาสู่การค้าโลก รวมทั้ง ให้คำปรึกษาแก้ข้อสงสัยด้านการค้าระหว่างประเทศให้กับผู้ประกอบการในการทำ
ตลาดส่งออก และเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมภายในงานแสดงสินค้าในครั้งนี้ด้วย
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
คุณพรชัย พัวพัฒนขจร
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
นางสาวสายพิณ จวนรุ่ง
นางสาวกรรณิการ์ ธีรสานต์
นางกิตติพร ธนอนันต์
นางสาวธิดารัตน์ สุทธฤทธิ์
1169 กด 1 0961924664, 0824629393
-
ย้อนกลับ