โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ”
30 พฤษภาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2566
ประเภท : เสวนา
จำนวนเปิดรับ : 320 ราย
ดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบสัมมนาและเสวนา
ปิดรับสมัครแล้ว
แชร์
รายละเอียดข้อมูลกิจกรรม
วันที่จัดแสดง :
30 พฤษภาคม 2566 - 30 พฤษภาคม 2566
วันที่รับสมัคร :
1 พฤษภาคม 2566 - 28 พฤษภาคม 2566
สถานที่จัดกิจกรรม :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก) ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
รูปแบบการจัดงาน :
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ (Hybrid)
จำนวนคูหา/จำนวนที่เปิดรับ :
320 ราย
อัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรม :
ไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดกิจกรรม :
ดำเนินการให้ความรู้ในรูปแบบสัมมนาและเสวนา
Live Streaming :
-
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา :
หมวดหมู่โครงการ หรือวิชา : พื้นฐานการประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ชื่อโครงการ หรือชื่อวิชา : โครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ”
คำบรรยายภาพรวมวิชา : เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่ทำให้แนวโน้มธุรกิจทั้งในประเทศและระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไป และรองรับความท้าทายของผู้ประกอบการไทย ในการเร่งปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนสินค้าและบริการให้ทันต่อกระแสเมกะเทรนด์ ซึ่งจะเป็นตัวบ่งบอกแนวโน้มบริบทการค้าระหว่างประเทศ และการเติบโตทางธุรกิจในอนาคต จึงกำหนดจัดโครงการ “Moving forward : ส่งออกไทย ก้าวทันโลก” เพื่อสร้างองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการให้ทราบถึงสถานการณ์การค้าของตลาดเป้าหมายในปัจจุบัน ให้สามารถปรับตัวได้ตรงกับความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกมากขึ้น
รายละเอียดวิชา : การสร้างแบรนด์สินค้าไทยในตลาดต่างประเทศ
อาจารย์/วิทยากร :
1. คุณม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่
ห้องอบรมและเวลาจัดอบรม/สัมมนา :
1. 30/05/2023 เวลา 08:00 น. ถึง 30/05/2023 เวลา 16:00 น. ห้อง : ห้องสัมมนา 4 Auditorium Room
สถานที่จัดกิจกรรม : สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (ถนนรัชดาภิเษก)

1. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
ชื่อ - สกุล เจ้าหน้าที่ :
1. นางสาวกุลธิดา ดาหลาย
2. นางสาวอุบลวรรณ บุญงามอนงค์
เบอร์โทรติดต่อ :
095-318-7085 จันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30-16.30น
เอกสารประกอบกิจกรรม :
-
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :
-
หมายเหตุ :
ย้อนกลับ