Object reference not set to an instance of an object.
โครงการส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ Smart Value Creation 2023
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ปิดรับสมัครแล้ว
โครงการ/กิจกรรมพิเศษ
จัด ณ สถานที่จริง Onsite
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดา
ไทย
18 เม.ย. 2566 - 18 เม.ย. 2566
8 มี.ค. 2566 - 29 มี.ค. 2566
120 ราย
Smart Value Creation 2023
ภายใต้แนวคิด “วัสดุชีวภาพจากธรรมชาติ สานศักยภาพด้วยนวัตกรรม BCG”
จัดกิจกรรม ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม Auditorium กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (รัชดาภิเษก)

ร่วมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ กับกิจกรรมสุด Insight
• สัมมนาเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ
• เจรจาจับคู่กับนักวิจัย เพื่อให้คำปรึกษาต่อยอดพัฒนาสินค้านวัตกรรม BCG สู่เวทีการค้าโลก
• โอกาสได้รับทุนวิจัยพัฒนาสินค้า

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เจรจาจับคู่นักวิจัย)
• เป็นผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนนิติบุคคลแล้ว
• มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนา
• เป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่มีสินค้า/ผลิตภัณฑ์ 6 กลุ่ม ได้แก่
(1) กลุ่มบรรจุภัณฑ์
(2) กลุ่มการพิมพ์และสิ่งพิมพ์
(3) กลุ่มสิ่งทอ และเครื่องนุ่งห่ม
(4) กลุ่มเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน
(5) กลุ่มยางพาราและผลิตภัณฑ์ยางพารา
(6) กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม (กรณีที่ได้รับการคัดเลือก)
• การนัดหมายให้ผู้ประกอบการมาพบกับหน่วยงานนวัตกรรม/นักวิจัย เพื่อขอรับคำปรึกษาเบื้องต้น
ในการพัฒนานวัตกรรมในวันที่จัดกิจกรรม
• กรณีที่จะมีการวิจัยด้านนวัตกรรมผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการตามเงื่อนไขของหน่วยงานนวัตกรรมซึ่งหน่วยงานนวัตกรรมจะแจ้งให้ผู้ประกอบการทราบต่อไป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการจะต้องรับผิดชอบวัสดุต้นแบบหรือค่าใช้จ่ายบางส่วน
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ห้องประชุมกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดา ,กรุงเทพมหานคร ,ไทย
สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า
นางสาวณพวรรณ สุทธาวาศ
นางสาวจิรัชฌา อานนท์สถาพร
025078265
-
ย้อนกลับ