โครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประจำปี 2566 ครั้งที่ 12
แชร์
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
สัมมนา
จัด ณ สถานที่จริง และออนไลน์ Hybrid
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ไทย
11 มิ.ย. 2566 - 13 มิ.ย. 2566
ไม่เปิดรับสมัครออนไลน์
3500 ราย
กิจกรรมแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย 6 หลักสูตรด้านการค้าระหว่างประเทศ ดังนี้
1. ประสบการณ์จาก CEOs สู่แรงบันดาลใจ
2. ขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ : Road to Entrepreneurs
3. ความรู้เบื้องต้นและ Logistics เพื่อการส่งออก
4. วิเคราะห์สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ
5. การตลาด E-commerce และแพลตฟอร์มออนไลน์
6. แนวคิดการทำธุรกิจสู่สากล : Internationalization
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ หรือสถาบัน NEA ดำเนินการจัดโครงการกระจายความรู้สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการ นิติบุคคล ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการค้าระหว่างประเทศ โดยจัดกิจกรรมการอบรมทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 13 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน แต่ละกิจกรรมจะประกอบด้วย 6 หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้มีความมั่นใจ และมีความพร้อมต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมก้าวสู่การเป็น CEO รุ่นใหม่ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปในอนาคต
ไม่มีค่าใช้จ่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ,สุราษฎร์ธานี ,ไทย
คุณปณต บุณยะโหตระ
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่
-
1169 กด 1
-
ย้อนกลับ